Шуурхай мэдээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019.09.05-ны өдрийн 04 дүгээр албан даалгаврын биелэлтийг ханган “Алдрын танхим”-ыг шинээр байгуулж ашиглалтад орууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 04 дүгээр албан даалгавар, Захиргааны удирдлагын газрын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2а/3789 дүгээр албан бичгийг тус тус үндэслэн албан даалгаврын биелэлтийг хангах төлөвлөгөөг боловсруулан гаргаж төлөвлөгөөний хүрээнд тус анги нь “Алдрын танхим”-ыг шинээр бүтээн байгуулж, 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр ашиглалтад орууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*